Disclaimer

Het geheel van inhoud, pagina's, afbeeldingen, video’s en scripts die zich op deze website bevindt, behoren toe aan GTE BV, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.  

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's en logo's op de website worden door GTE BV slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. GTE BV garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die GTE BV u biedt om uw gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.  

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. GTE BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. GTE BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. GTE BV behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.  

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt GTE BV zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij GTE BV hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.  

Webdesign

Het webdesign, content management en hierbij behorende scripts en afbeeldingen zijn eigendom van Internetbureau Mindworkz en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.  

Cookies

Bij het gebruik van de website van GTE BV kan door GTE BV en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. GTE BV maakt vooral gebruik van analytische cookies om het gebruik van de GTE BV website te kunnen analyseren.  

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. GTE B.V. verzoekt bij onjuiste adressering direct contact op te nemen, of deze mail te retourneren naar info@gte-engineering.nl ten einde dit in de toekomst te voorkomen. Bedankt voor uw medewerking. GTE B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. GTE B.V. staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren. Voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen kan GTE B.V. niet aansprakelijk worden gesteld.